Meldplicht datalekken Zicht op Water

1. Inleiding

Zicht op Water B.V., gevestigd aan de Steenhoffstraat 80, 3764 BN in Soest, verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van haar website www.zichtopwater.nl en bij haar dienstverlening. Zicht op Water verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. Voorop staat dat Zicht op Water behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website en bij haar dienstverlening. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) merkt Zicht op Water daarom aan als ‘bewerker’ en de klant aan als ‘verantwoordelijke’, in de zin van deze verordening. De AVG vereist dat Zicht op Water en de klant een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Zicht op Water met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

1.1 Bewerkersovereenkomst

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Zicht op Water en de klant verplichten zich hierbij over en weer om de AVG na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de klant en om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Zicht op Water niet toegestaan de van de klant verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Zicht op Water de gegevens voor en in opdracht van de klant verwerkt, garandeert de klant dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

Zicht op Water neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. De klant is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

1.2 Wet meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij Zicht op Water sprake is van een datalek (als bedoeld in de AVG dat door de klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Zicht op Water de klant daarover zo snel mogelijk informeren nadat Zicht op Water bekend is geworden met het datalek. Zicht op Water probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene te verrichten. U dient dit te melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Zicht op Water wordt onderzocht), zal Zicht op Water de klant de informatie verstrekken die de klant nodig heeft om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene te kunnen verrichten.

Indien de klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene over een datalek bij Zicht op Water, terwijl zonder meer voor de klant duidelijk is dat bij Zicht op Water geen sprake is van een datalek als bedoeld in de AVG, dan is de klant aansprakelijk voor alle door Zicht op Water in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Zicht op Water daardoor leidt. De klant is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.